Line ID ID Line = quick111
ID Line = quick222 QR code LineId quick222
Phone 094 491 7111        094 791 4321        02 914 7840-2

รับสมัครพนักงาน

พนักงานเตรียมแบบ จดทะเบียนธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27-31 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 6. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ
พนักงาน call center ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27-31 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปวส-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 6. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ
พนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27-31 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปวส พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ การตลาด บัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

job