Line ID ID Line = quick111
ID Line = quick222 QR code LineId quick222
Phone 094 491 7111        094 791 4321        02 914 7840-2

วางระบบบัญชี ทำบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ภาษี รับจัดทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบบัญชีการเงินของกิจการ

บริการของเรา

งานวางระบบ

 • ระบบบัญชี ระบบสต๊อกสินค้า บัญชีต้นทุนการผลิต วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • ระบบสต๊อกสินค้า
 • บัญชีต้นทุนการผลิต
 • วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

งานจัดทำบัญชี

 • รับทำบัญชีรายเดือน บัญชีเงินเดือน ปิดงบการเงิน จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)
 • บัญชีเงินเดือน
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)

งานตรวจสอบ

 • รับตรวจสอบภายใน ตรวจงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ตรวจงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
พิเศษ !!!  สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี
 • ฟรี เว็บไซต์ สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
 • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
 • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ