Line ID ID Line = quick111
ID Line = quick222 QR code LineId quick222
Phone 094 491 7111        094 791 4321        02 914 7840-2

ใบอนุญาตโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย.และ สคบ. วีซ่าแปลเอกสาร

บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย.และ สคบ. ขอวีซ่า work permit รับแปลเอกสารทุกภาษา

บริการของเรา

งานขอใบอนุญาติ

 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • ขอและต่ออายุวีซ่า(Visa)
 • ใบอนุญาตตั้งโรงงานบัตรผู้ส่งออก
 • ใบอนุญาตผลิตอาหาร
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
 • ใบอนุญาตอื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
 • ฯลฯ

งานที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

 • เป็นที่ปรึกษางานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ นิติบุคคล ฯลฯ
 • ร่างสัญญาต่างๆที่ข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆหรือที่เกี่ยวข้่อง พร้อมทนายความผู้มีเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา ฯลฯ

งานแปลและรับรองเอกสาร

 • บริการแปลเอกสาร ราชการและทั่วไป ฯลฯ
 • บริการแปลภาษา หนังสือ เอกสาร งานวิชาการ ฯลฯ
 • บริการรับรองเอกสารการแปลหรือรับรองเอกสารทางราชการโดยถูกต้องตามกฏหมาย