บจก.ควิกแอคเค้าท์ติ้ง 0-2914-7840-2 รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดมูลนิธิ จดสมาคม จองชื่อนิติบุคคล ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี วางระบบบัญชี เรียนบัญชี บริการบัญชีทุกประเภท ปรึกษาบัญชี ติดตามเราผ่านทวิตเตอร์ พบปะพูดคุยผ่านเฟซบุ๊ค
หน้าหลัก บริการงานจดทะเบียน บริการบัญชี-ภาษี สาระน่ารู้ ร่วมงานกับเรา ผู้ใช้บริการบางส่วน สอบถามข้อมูล webmail login
 

บริการข้อมูลน่ารู้

» Work Permit Process
» การขอสิทธิบัตร
» การจดทะเบียนบริษัท
» การจดทะเบียนพาณิชย์
» การจดทะเบียนมูลนิธิ
» การจดทะเบียนสมาคม
» แนวปฏิบัติหลังจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ขั้นตอนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ
» ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
» สิทธิและข้อกฏหมายที่ควรรู้
» ข้อควรรู้และภาษีเบื้องต้น
ID Line = quick111

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

» อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
» เข้าสู่ระบบตรวจเช็คเมล์
เข้าสู่ระบบตรวจเช็คเมล์

สิทธิและข้อกฏหมายที่ควรรู้

วันเดือนปีที่ลงบทความ แหล่งที่มาของบทความ รวบรวมโดยadmin

สิทธิที่ได้รับเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการมาขอหักภาษีขายได้
 2. นำใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปแสดง เพื่อติดต่อขอรับประมูลงานกับส่วนราชการต่างๆได้

ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ประกอบการโดยไม่ได้จดทะเบียนฯต้องรับผิดดังนี้

 1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรัีบไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณฯจากยอดขายสินค้าหรือบริการตั้งแต่วันที่หน้าที่ต้องจดทะเบียน
 3. ไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บ (ภาษีซื้อ) ในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนฯไปหักออกจากภาษีที่ต้องเสีย (ภาษีขาย)
 4. เสียเบี้ยปรับ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องเสียในแต่ละเดือนภาษี
 5. เสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ

นิติบุคคลใดไม่ยื่นรายการและชำระภาษี ภายในกำหนดเวลาตามกฏหมาย ต้องรับผิดดังนี้

 1. 1.ความรับผิดทางแพ่ง
  • ก. ต้องเสียเบี้ยปรับกรณีที่ยื่นรายการไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป จะต้องคำนวณและชำระดอกเบี้ยปรับอีก 1 หรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
  • ข. ต้องเสียภาษีเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
 2. 2.ความรับผิดทางอาญา
  • ก. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  • ข. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   • กรณีแสดงได้ว่า ไม่ยื่นแบบด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
   • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
 
หน้าหลัก  |  บริการของเรา  |  สาระน่ารู้  |  ผู้ใช้บริการบางส่วน  |  ชำระค่าบริการ  |  สอบถามข้อมูล |   ร่วมงานกับเรา  |   webmail login
Copyright © Thai Quick Accounting Co.,Ltd. | Developed by บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 02-914-7840-2 Fax : 02-914-6688 อีเมล์ support@thaiquickaccounting.com