บจก.ควิกแอคเค้าท์ติ้ง 0-2914-7840-2 รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดมูลนิธิ จดสมาคม จองชื่อนิติบุคคล ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี วางระบบบัญชี เรียนบัญชี บริการบัญชีทุกประเภท ปรึกษาบัญชี ติดตามเราผ่านทวิตเตอร์ พบปะพูดคุยผ่านเฟซบุ๊ค
หน้าหลัก บริการงานจดทะเบียน บริการบัญชี-ภาษี สาระน่ารู้ ร่วมงานกับเรา ผู้ใช้บริการบางส่วน สอบถามข้อมูล webmail login
 

บริการข้อมูลน่ารู้

» Work Permit Process
» การขอสิทธิบัตร
» การจดทะเบียนบริษัท
» การจดทะเบียนพาณิชย์
» การจดทะเบียนมูลนิธิ
» การจดทะเบียนสมาคม
» แนวปฏิบัติหลังจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ขั้นตอนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ
» ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
» สิทธิและข้อกฏหมายที่ควรรู้
» ข้อควรรู้และภาษีเบื้องต้น
ID Line = quick111

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

» อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
» เข้าสู่ระบบตรวจเช็คเมล์
เข้าสู่ระบบตรวจเช็คเมล์

ข้อควรรู้และภาษีเบื้องต้น

วันเดือนปีที่ลงบทความ แหล่งที่มาของบทความ รวบรวมโดยadmin

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส

ลำัดับ รายการ หักอัตราร้อยละ
1 ค่าเช่า 5
2 ค่าจ้างทำของ 3
3 ค่าโฆษณา 2
4 ค่านักแสดงสาธารณะ 5
5 ค่ารางวัลการแข่งขัน ชิงโชค 5
6 ค่าประกันภัย 1
7 ค่านายหน้า 3
8 ค่าขนส่ง 1

รายจ่ายต้องห้าม

 1. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
 2. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
 3. เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระ
 5. เงินเดือนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เกินสมควร
 6. รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเอง
 7. รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไร
 8. รายจ่ายซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
 9. ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่เกินกำหนด เป็นต้น

แบบยื่นนำส่งต่างๆ

 1. ภงด. 1 แบบยื่นภาษีเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าแรง ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
 2. ภงด. 1ก แบบยื่นภาษีเงินได้ประจำปีประเภทเงินเดือน ค่าแรง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 3. ภงด. 3 แบบยื่นหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
 4. ภงด. 53 แบบยื่นหัก ณ ที่จ่่ายนิติบุคคล ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
 5. ภงด. 50 แบบยื่นเงินได้ภาษีประจำปี ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี
 6. ภงด. 51 แบบยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี 6 เดือน
 7. ภงด. 90 แบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประเภทร้านค้า ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
 8. ภงด. 91 แบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประเภทเงินเดือน ค่าแรง ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
 9. ภงด. 94 แบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีประเภทร้านค้า นับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง 30 กันยายน
 10. ภพ. 30 แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
 11. ภธ. 40 แบบยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
 12. ภป. 2 แบบยื่นภาษีป้าย ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
 13. ภรด. 2 แบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. การขายสินค้าให้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าเว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน
  • มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าแล้ว
  • ได้รับชำระค่าสินค้าแล้ว
  • ได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว
 2. การให้บริการให้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการเว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน
  • ได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว
  • ได้ใช้บริการแล้วไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

กำหนดระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จ ดังนี้

 1. บัญชีรายวัน ภายใน 15 วันตั้งแต่วันที่รายการเกิดขึ้น
 2. บัญชีแยกประเภท ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน
 3. บัญชีสินค้าภายใน ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน
 
 
หน้าหลัก  |  บริการของเรา  |  สาระน่ารู้  |  ผู้ใช้บริการบางส่วน  |  ชำระค่าบริการ  |  สอบถามข้อมูล |   ร่วมงานกับเรา  |   webmail login
Copyright © Thai Quick Accounting Co.,Ltd. | Developed by บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 02-914-7840-2 Fax : 02-914-6688 อีเมล์ support@thaiquickaccounting.com