บจก.ควิกแอคเค้าท์ติ้ง 0-2914-7840-2 รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดมูลนิธิ จดสมาคม จองชื่อนิติบุคคล ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี วางระบบบัญชี เรียนบัญชี บริการบัญชีทุกประเภท ปรึกษาบัญชี ติดตามเราผ่านทวิตเตอร์ พบปะพูดคุยผ่านเฟซบุ๊ค
หน้าหลัก บริการงานจดทะเบียน บริการบัญชี-ภาษี สาระน่ารู้ ร่วมงานกับเรา ผู้ใช้บริการบางส่วน สอบถามข้อมูล webmail login
 

บริการข้อมูลน่ารู้

» Work Permit Process
» การขอสิทธิบัตร
» การจดทะเบียนบริษัท
» การจดทะเบียนพาณิชย์
» การจดทะเบียนมูลนิธิ
» การจดทะเบียนสมาคม
» แนวปฏิบัติหลังจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ขั้นตอนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ
» ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
» สิทธิและข้อกฏหมายที่ควรรู้
» ข้อควรรู้และภาษีเบื้องต้น
ID Line = quick111

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

» อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
» เข้าสู่ระบบตรวจเช็คเมล์
เข้าสู่ระบบตรวจเช็คเมล์

แนวปฏิบัติหลังจากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันเดือนปีที่ลงบทความ แหล่งที่มาของบทความ รวบรวมโดยadmin

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี โดยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของยอดขาย ตั้งแต่วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภา๊ษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ(ถ้ามี)
  2. การบริหารงานสมาคมจะดำเนินการ 2 ลักษณะคือ
  3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย ทุกๆ 3 วัน
  4. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ (สต๊อก) ทุกๆ 3 วัน ที่มีการเคลื่อนไหว สำหรับบุคคลธรรมดา จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
  5. ยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือให้ิบริการเกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตา่ม
  6. ไม่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน กรมสรรพากรมีสิทธิพิจารณาดำเนินการเพิกถอนออกจากระบบภาษมูลค่าเพิ่ม
  7. ยื่นแบบ ภ.พ.30 ไม่มีรายรับติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี กรมสรรพากรมีสิทธิพิจารณาดำเนินการเพิกถอนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปแบบแสดงรายการภาษีและกำหนดเวลาการยื่นแบบ

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล

ลำัดับ แบบ กรณีที่ต้องยื่นแบบ กำหนดเวลายื่นแบบ
1 ภ.พ.30 เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2 ภ.พ.36 ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้กับ
  • ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรที่เข้ามาประกอบการในประเทศชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียน
  • ผู้ประกอบการที่ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั่นในราชอาณาจักร
ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน
    ผู้รับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอนให้ขยายกำหนดเวลานำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการ โดยให้นำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนเ 30 วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
    ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิืนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน
3 ภ.ง.ด.1 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ตาม ม.40(1)(2) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
4 ภ.ง.ด.2 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ตาม ม.40(3)(4) เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย ฯลฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
5 ภ.ง.ด.3 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ตาม ม.40(3)(4) เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย ฯลฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
6 ภ.ง.ด.1 ก เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
7 ภ.ง.ด.2 ก เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 (เฉพาะ ม.40(4)) ภายในเดือนมกราคมของปีถัดจากปีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
8 ภ.ง.ด.50 บริษัทห้างหุ้นส่วน ฯลฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศ ภายใน 150 วัน นับแ่ต่วันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี
9 ภ.ง.ด.51 นิติบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการคำนวณกำไรสุทธิ ภายในสองเดือน นับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาหกเดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
10 ภ.ง.ด.52 นิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศทำกิจกรรมขนส่งผ่านประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยตาม ม.67 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี
11 ภ.ง.ด.53 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ให้แก่นิติบุคคลและหักภาษ ณ ที่จ่ายไว้ตาม ม.3 เตรส ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
12 ภ.ง.ด.54 เป็นผู้จ่ายเงินได้ตาม ม.(2)-(6) ให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่งประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยตาม ม.70 ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
    เป็นผู้จำหน่ายกำไรไปต่างประเทศตาม ม.70 ทวิ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จำหน่ายเงินกำไร
 
 
หน้าหลัก  |  บริการของเรา  |  สาระน่ารู้  |  ผู้ใช้บริการบางส่วน  |  ชำระค่าบริการ  |  สอบถามข้อมูล |   ร่วมงานกับเรา  |   webmail login
Copyright © Thai Quick Accounting Co.,Ltd. | Developed by บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 02-914-7840-2 Fax : 02-914-6688 อีเมล์ support@thaiquickaccounting.com